Statut WINB


Załącznik do Zarządzenia Nr 91/2010
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z dnia 27 maja 2010r.
 
STATUT
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
NADZORU BUDOWLANEGO
W BYDGOSZCZY
 

§1
Jednostką organizacyjną obsługującą Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwanego dalej Wojewódzkim Inspektorem, jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zwany dalej Wojewódzkim Inspektoratem.
 
§ 2
Kompetencje Wojewódzkiego Inspektora określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 
§ 3
Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.
 
§ 4
Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Bydgoszcz, a obszarem działania jest województwo kujawsko-pomorskie
 
§ 5
Wojewódzki Inspektorat działa pod kierownictwem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
§ 6
Wojewódzki Inspektor może upoważnić pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu  zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych do podejmowania decyzji, w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.
 
§ 7
W zależności od potrzeb Wojewódzki Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania tych organów.
 
§ 8
1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)      Wydział Orzecznictwa Administracyjnego,
2)      Wydział Inspekcji i Kontroli,
3)      Wydział Wyrobów Budowlanych,
4)      Zespół ds. Budownictwa ds. Obronności i Bezpieczeństwa,
5)      Zespół ds. Obsługi Prawnej,
6)      Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych,
7)      Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych,
8)      Stanowisko informatyka.

2. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Wojewódzki Inspektor.
 
§ 9
Szczegółową organizację wewnętrzną Wojewódzkiego Inspektoratu oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin ustalony przez Wojewódzkiego Inspektora i zatwierdzony przez Wojewodę.
 
§ 10
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym do jego ustalania.

metryczka


Wytworzył: Wojewoda Kujawsko-Pomorski (27 maja 2010)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (27 czerwca 2011, 12:04:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3497